Hjemløse sårbare EU-migranter

Kirkens Korshærs projekt under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) 2016-2019

Hjemløse sårbare EU-migranter
Overordnet sigter projektet mod at styrke og målrette migrantarbejdet i Kirkens Korshær gennem en helhedsorienteret tilgang. Ved at bryde isolation og fremme sociale fællesskaber, yde flersproglig, målrettet vejledning om migranters vilkår og muligheder i Danmark, er målet at hindre og lindre social nød og hjemløshed. Overnatning, opsøgende gadearbejde og flersproglig rådgivning er hovedinitiativer i opnåelsen af ovenstående.

Skærmet overnatning med socialfagligt personale
Et stabilt overnatningstilbud med socialfagligt personale skal forbedre den enkeltes livskvalitet gennem en tværfaglig, langsigtet og målrettet hjælp. En fast, varm soveplads skaber stabilitet og tryghed for den enkelte sårbare, som ellers ville tilbringe nætterne på gaden. Med vished om, at man kan sove trygt, er grundstenen for det videre arbejde lagt. Derfra er der skabt et fundament, som muliggør at det socialfaglige personale at bringe sine kompetencer i spil.

Opsøgende og flersprogligt gadeplansarbejde
Projekt Outreach laver opsøgende gadeplansarbejde og omkranser rent geografisk primært bydelen Vesterbro i København. Projektet er særligt henvendt til unge og romafamilier, som lever på gaden og har begrænset eller ingen kontakt med andre. Yderst få af disse opsøger selv rådgivning og støtte og uden muligheder, er vejen til stofmiljøet, prostitution og kriminalitet derfor meget kort.

Ved at udføre målrettet motivations- og relationsarbejde kan ovenstående forebygges. Et samspil mellem aktiv tilstedeværelse, flersproglige evner og kulturel forståelse skal give målgruppen klarhed omkring deres muligheder, og dermed hindre stagnering eller forværring af pågældendes situation.

Rådgivning, udredning og stabilisering
I Kompasset yder flersprogede medarbejdere og frivillige rådgivning til sårbare migranter. Med individuelt fokus skal konkrete samtaler om overnatningssituation og –muligheder, økonomi, muligheder for mad, bad, tøjvask, sikring af personlige dokumenter og ejendele, omsorg medvirke til at udrede og stabilisere den enkelte sårbares situation.

Herunder drøftes den enkeltes fremtidsmuligheder i Danmark. Opholdsstatus, muligheder ift. at søge arbejde eller opholdstilladelse. Samtidig informeres pågældende bruger om varigheden på det lovlige ophold i Danmark, samt vejledes omkring hjemrejsemuligheder.

Formålet er, at brugerne skal gå mere afklarede fra rådgivningssamtalerne. Den særlige styrke ligger i, at rådgiverne har indgående kendskab til det danske system og værdier i kombination med, at de har kendskab til brugerens kultur og samfundsnormer, hvilket gør dem yderst kompetente ift. at afklare, rådgive og udrede brugerens situation og muligheder.